Phóng viên ảnh Tuấn Mark: Chuyện nghề qua những bức ảnh "vàng"

12/1/2023  
194
11.1c15084256f7db423ed6c11.2.883caf4b44139f4dc60211.3.5e31a3b948e193bfcaf011.4.a4079e8b75d3ae8df7c211.5.3f92451eae4675182c5711.6.405cf7f51cadc7f39ebc11.7.57e0404bab13704d2902

Minh Anh